Ф’Ю-Ф’Ю

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

ф’ю-ф’ю́ – вигук
незмінювана словникова одиниця


Приклади з літератури1.

Producer: ABBYY Recognition Server — >-»-<o^oofSo^^-< ш .• СТ?АНСТВУЮЩІИ I УШИНСКІЙ ФЕЛОСОФЪ i ГРИГОРІЙ САВВИЧЪ Свящ. Н. Ст ллецкаго. «^ф4ф ііІ і КІР:ВЪ. Гипографія Г. Т. Корчакъ Поииикаро, Михайловскяя ул. *•№•*• 1894. >«-<:эЖооЖ0> a1 СТР АНСТВУ ЮЩІЙ т ш ш й ФИЛОСОФЪ ГРИГОРІЙ САВВИЧ Свящ. Н. Стеллецкаго. Фф^ф^4 КІЕВЪ. Тиаографія Г. Т. Корчакъ-НовицЕаго, Михаилове.кяя ул. д. № 4. 1894. 0зь журвала „Труды Кіевсвой дух. Академіи” №№ 7 – 8 ва

Стеллецкий Н. Странствующий украинский философ Г.С.Сковорода

2.


Сорокин П. А. Голод как фактор. Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и общественную жизнь. Москва, 2003

3.

Creator: Adobe InDesign CS3 (5.0) Producer: Adobe PDF Library 8.0 — Міністерство освіти і науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди С.К. Стефанюк Р.М. Голянчук ХРИСТИЯНСЬКА ПЕДАГОГІКА: ПЛЕКАННЯ КРАЩИХ ЛЮДСЬКИХ ЧЕСНОТ Навчально-методичний посібник Харків «Кроссроуд» 2010 ББК 74.6я73 С79 Рецензенти: Євтух М.Б.  – академік АПНУ, доктор педагогічних наук, академік-секретар АПН України; Маслов М.П. – професор кафедри історичних дисциплін ХННУ ім. Г.С. Сковороди; Олійник В.Г

Стефанюк С. К., Голянчук Р. М. Християнська педагогіка. Плекання кращих людських чеснот. Вип. 2. За заг. ред. С. К. Стефанюк. Харків, 2010

4.

Author: Сулим Г.Т. Creator: PScript5.dll Version 5.2 Producer: Acrobat Distiller 7.0 (Windows) Title: Основи математичної теорії термопружної рівноваги деформівних твердих тіл з тонкими включеннями — Георгій Сулим ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ТЕРМОПРУЖНОЇ РІВНОВАГИ ДЕФОРМІВНИХ ТВЕРДИХ ТІЛ З ТОНКИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ ⎛σ ⎜ ⎜ ⎜ σ ⎜ ⎝ σ yy xx xy − σ 0 yy − σ 0 xx − σ 0 xy ⎞ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ = 4 K1,1 2π

Сулим Г. Т. Основи математичної теорії термопружної рівноваги деформівних твердих тіл з тонкими включеннями. Львів, 2007

5.

■ см .00 •со ■Г– со 51:ого2Ьепко, Оіеква Нитогув-ЬусНпі ороуісіаппіа – РОДНЯ БІБЛІОТЕКА” Ч. 3. О. СТОРОЖЕНКО. /І-Г ус А/ /’7 МОРИСТИЧНІ-=- . ..: .^ ОПОВІДАННЯ. Накладож „Вістника Життя”. /^ ФРАИШТАДТ, 19І& ^рук«рнї „Союза визволення Умраїн»^ у фра&гатаятському таб«річ ‘■’•^тщятіїїжгшпгшг? Ггот ї:Ье Со11ес1:іоп о£ 1:Ье Іаііе ^онN ьис2кім ‘Ж?В?Я!?ЗЯ ГОЛКА. За давніх часів, колись на Укп ак: ;по-ди, іцо не приоГіа^али над соо

Стороженко О. Юмористичні оповідання. Фраиштадт, 1918

6.

Creator: Adobe InDesign CS3 (5.0) Producer: Adobe PDF Library 8.0 Title: BR2.indb — УДК 94 (477) «1917/1920» ББК 63.3 (4Укр.)6 С60 Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України (протокол № 4 від 29 вересня 2009 р.) Солдатенко В. Ф. С60 Україна в революційну добу: Іст. есе-хроніки. У 4-х т.: Т. ІIІ. Рік 1919. – К., Світогляд, 2010, – 453 с. ISBN

Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Іст. есе-хроніки. у 4 т. Т. IІІ. Рік 1920. Київ, 2010

7.

N. ся сл слГ Зепепко, Ііукіїаііо ■^/”аз/І’олгусЬ Р’іего -егІуоре-ЬІіие л. в^- ■?» ♦■»- ‘^у – ье^^ ^^а^:^ 1 •чпг ь^/7 “‘”;Ь< ‘^’^^ ч ■ї. Р* V ^<і 1 /.:• ”^{у^^^ и««,-^и **^»і;.. ЗИДРУіїОВАНО В ДРУКАРНІ „ДРУКАі^Ь ПОЛЬ- сьчу^й- в кількости тисяча п ятьдесят примірників. обкладинка. титульна ст9- р’нкй і рисунок ..пьєро мертвопетлює” роботи анатоля петрицькогс. в’-^даннє ■мистецько! групи ..шлямінго • у київ! року тисяча дев

Семенко М. Мертвопетлюю. Поезофіри. Еротези. Київ, 1919

8.


Свинтонюк І. У., Томусяк Т. Л., Ахтемійчук Ю. Т., Фудорук О. С. Оперативна урологія. Київ, 2002

9.

ЗМІСТ www.PHILka.RU === МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ СЛОВ’ЯНСЬКІ ВІРУВАННЯ Писемні джерела до вивчення курсу «Релігієзнавство» для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання Суми Видавництво СумДУ 2009 Слов’янські вірування. Писемні джерела до вивчення курсу «Релігієзнавство» для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання / Укладач В.О. Артюх. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 126 с. Кафедра філософії ЗМІСТ С. Передмова…..……………..….5 Релігійні вірування давніх слов’ян…………….…………….7 ДЖЕРЕЛА ТА

Слов’янські вірування. Писемні джерела до вивчення курсу _Релігієзнавство_ для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання. Укладач В.О. Артюх. Суми, 2009

10.

Creator: Adobe InDesign CS4 (6.0) Producer: Adobe PDF Library 9.0 Title: Br4.indb — УДК 94 (477) «1917/1920» ББК 63.3 (4Укр.)6 С60 Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України (протокол № 4 від 29 вересня 2009 р.) Солдатенко В. Ф. С60 Україна в революційну добу: Іст. есе-хроніки. У 4-х т.: Т. ІV. Рік 1920. – К., Світогляд, 2010, – 442 с. ISBN

Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Іст. есе-хроніки. у 4 т. Т. IV. Рік 1920. Київ, 2010

11.

Title: vip.indd Creator: Adobe InDesign CS (3.0) Producer: Adobe PDF Library 6.0 — Національна академія наук України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса В.Ф. Солдатенко ВИННИЧЕНКО І ПЕТЛЮРА ПОЛІТИЧНІ ПОРТРЕТИ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ Київ – 2007 ББК 63.3(4Укр)6-8 УДК 94(477)“19” С60 Солдатенко В.Ф. С60 Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби. – К., Світогляд, 2007. – 621 с + ілюстрації 16 с ISBN 978-966-8837-17

Солдатенко В. Ф. Винниченко і Петлюра. Політичні портрети революційної доби. Київ, 2007

12.


Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворювання у дітей. Навчальний посібник. Л. Р. Шостакович-Корецька, Л. А. Дзяк, І. В. Будаєва та ін. Дніпропетровськ, 2004

13.

О. М. Пазяк О. А. Сербенська М. І. Фурдуй Л. Ю. Шевченко УКРАЇНСЬКА МОВА ПРАКТИКУМ Допущено Міністерством освіти і науки України Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти КИЇВ «ЛИБІДЬ» 2000 ББК81 2УКР-923 У 45 Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу видавництва заборонено Р є ц є н з є н т и: д-р філол наук Н. 1, Тоцька, канд. філол наук Г. О. Козачук Головна редакція літератури з гуманітарних наук

Українська мова. Практикум. Навчальний посібник. Пазяк О. М., Сербенська О. А., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. Київ, 2000

14.


Фізіологія людини. М. Р. Гжегоцький, В. І. Філімонов, Ю. С. Петришин, О. Г. Мисаковець. Київ, 2005

15.

Producer: Bullzip PDF Printer / www.bullzip.com / Freeware Edition (not registered) Author: User Title: Creator: PScript5.dll Version 5.2.2 — 1 ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ І.Ю.Марко І.М. Семеніхін Ю.Б.Медведєв І.В. Ващенко І.Ю.Марко І.М. Семеніхін Ю.Б.Медведєв І.В. Ващенко 2 ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Київ Видавничий Дім Дмитра Бураго 2006 УДК _____ ББК _____ 3 Рекомендовано

Фінансове забезпечення збройних сил в умовах ринкової економіки України. І. Ю. Марко, І. М. Семеніхін, Ю. Б. Медведєв, І. В. Ващенко. Київ, 2006

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: