Хі-Хі

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

хі-хі́ – вигук
незмінювана словникова одиниця


Приклади з літератури1.

Producer: ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition

Леся Українка. Стародавня історія східних народів. Кам’янець-Подільський, 2008 (Катеринослав, 1918)

2.


Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії. Книга 1, том 6. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму. Київ – Філадельфія, 1995

3.


Ластухін Ю. О. Хімія природних органічних сполук. Навч. посіб. Львів, 2005

4.

Producer: ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition

Ластухін Ю. О., С. А. Воронов. Органічна хімія. Підручник для ВНЗ. Львів, 2006

5.

і 00 = 00 ;шііш- РЄ і ЕгШв^ : |шас’: 457 ^А^ПП»^. шт^ Ггот ^Ье Соїіесіїіоп оі 1:Ье 1а1:е іонк ьисгкім д. ^аиин-Сібірян. Старий Горобець, Оповідання* Вкдамня В-тв. З малюнкаш художника М. Пагрібняиа. Українське Вндавяжцтво в Катержвоелаш. 1919. ВІДКІЬ — КАТЕРИНОСЛАВ. д. ІУІамин-Оібіряк. Старий Горобець Оповідання. з рос. мови переклав Г. Черняхівський. З малюнками художника М. Погрібняка. Видання 3-те. Українське Видавництво в Катеринославі. ЗБІРКА ■АНА ЛУЧКОВА – ^ 1919. ВІДЕНЬ — КАТЕРИНОСЛАВ. з

Мамин-Сібіряк Д. Старий горобець (пер. Г. Черняхівський). Відень-Катеринослав, 1919

6.

Тіш І8 а с1І£ІІа1 сору о£ а Ьоок Іііаі – уа8 рге8егуесі £ог £епегаІіоп8 оп ИЬгагу 8ііє1ує8 Ьеіоге іі – уа8 сагейіііу 8саппесІ Ьу Ооо^іе а8 рагі о£ а рго]есІ Іо таке те – уог1с1’8 Ьоок8 сІІ8соуегаЬ1е опііпе. Н Ьа8 8игуіуесі 1оп£ епои^Ь £ог іЬе соругі^Ьі Іо ехріге апсі те Ьоок Іо епіег те риЬИс (іотаіп. А риЬИс сіотаіп Ьоок І8 опе Йіаі – уа8 пєуєг

Масперо Ж. Старинна історія східних народів. Том перший. Львів, 1905

7.

ЛОПУШАНСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ ПИЦТАРАС БОГДАНОВИЧ НШЕЦЬКОМОВНІ ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У ГОВОРАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ навчальний посібник для студентів 1I1-V курсів факультету романо-германської філології Дрогобич 2000 ББК81.2УКР 19 У посібнику висвітлюються питання впливу німецької мови па говори Західної України, з’ясовуються історія, причини і шляхи німецьких лексичних -«позичень. їх фонетична, морфологічна та лексико- семантична асиміляція. Рецензенти: Сулим В.Т. – кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка Петращук Н

Лопушанський В. М., Пиц Т. Б. Німецькомовні лексичні запозичення в говорах Західної України. Навч. посібник. Дрогобич, 2000

8.

Лопушанський В. М., Пиц Т. Б. Німецькомовні лексичні запозичення у говорах Західної України. Дрогобич, 2000. У посібнику висвітлюються питання впливу німецької мови на говори Західної України, з’ясовуються історія, причини і шляхи німецьких лексичних запозичень, їх фонетична, морфологічна та лексико-семантична асиміляція

Лопушанський В. М., Пиц Т. Б. Німецькомовні лексичні запозичення у говорах Західної України

9.

Author: Naukove tovarystvo imeny Shevchenka [Lʹviv, Ukraine], Ukraïnsʹko-rusʹka vydavnycha spilka u Lʹvovi, Ukraïnsʹka vydavnycha spilka Title: Literaturno-naukovyĭ vistnyk Producer: Google Books PDF Converter (rel 1 21/8/06) — This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world’s books discoverable online. It has survived long enough for the copyright to

Літературно-науковий вісник. Pічник ХІ. Том XLII. Книжка VI. Київ-Львів, 1908

10.

Producer: Acrobat Distiller 5.0 (Windows) Author: Title: Koncep_2 Subject: Koncep_2 Creator: Adobe PageMaker 6.52 Keywords: — ̲ÆÐÅòÎÍÀËÜÍÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ ÊÎÍÖÅÏÖ²ß ÑÒÐÀÒÅò¯ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ó ÕÕ² ÑÒÎ˲ÒÒ²: êîíñåðâàòèâíà ìîäåëü Êè¿â 2003 ÁÁÊ 66.2(4ÓÊÐ) Ê65 Àâòîðñüêèé êîëåêòèâ: Ã. Â. Ùîê³í, Ïðåçèäåíò Àêàäå쳿, çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê íàðîäíî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè (êåð³âíèê); Î. Â. Áàáê³íà, ä-ð ïîë³ò. íàóê, ïðîô.; Â. Ì. Áåáèê, ä-ð ïîë³ò. íàóê, ïðîô.; Ì. Ô

Концепція стратегії розвитку України у ХХІ столітті. Консервативна модель. Г. В. Щокін (кер.), О. В. Бабкіна, В. М. Бебик та ін. Київ, 2003

11.


Космина О. Ю. Українське традиційне жіноче вбрання Київщини. Кінець ХІХ – поч. ХХ ст. Київ, 1994

12.


Кокін С. А. Анотований покажчик документів з історії ОУН і УПА у фондах державного архіву СБУ. Випуск І. Анотований покажчик документів з фонду друкованих видань (1944 – 1953). Київ, 2000

13.

Producer: Acrobat Distiller 5.0.5 (Windows) Author: olya Creator: PScript5.dll Version 5.2 Title: Microsoft Word – Maket_competence — Міністерство освіти і науки України КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ (Бібліотека з освітньої політики) Розроблено за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй у рамках проекту “Освітня політика та освіта “рівний – рівному” Київ 2004 УДК:37.014.5: 37.014.3 ББК:74.04 Компетентнісний підхід у сучасній освіті

Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи. Бібліотека з освітньої політики. Під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ, 2004

14.

Author: Naukove tovarystvo imeny Shevchenka [Lʹviv, Ukraine], Ukraïnsʹko-rusʹka vydavnycha spilka u Lʹvovi, Ukraïnsʹka vydavnycha spilka Title: Literaturno-naukovyĭ vistnyk Producer: Google Books PDF Converter (rel 2 28/7/09) — This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world’s books discoverable online. It has survived long enough for the copyright to

Літературно-науковий вісник. Pічник ХІ. Том XLI. Книжка ІI. Київ-Львів, 1908

15.

Author: Naukove tovarystvo imeny Shevchenka [Lʹviv, Ukraine], Ukraïnsʹko-rusʹka vydavnycha spilka u Lʹvovi, Ukraïnsʹka vydavnycha spilka Title: Literaturno-naukovyĭ vistnyk Producer: Google Books PDF Converter (rel 1 21/8/06) — This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world’s books discoverable online. It has survived long enough for the copyright to

Літературно-науковий вісник. Pічник ХІ. Том XLII. Книжка IV. Київ-Львів, 1908

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: