І

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

і1 – сполучник
незмінювана словникова одиниця


Приклади з літератури1.

… та сучасність /ТРИЗУБ ~,., ■ Розвідка і контррозвідка • руху українських націоналістів ^^- та УПА (1920-1945) * -‘ .*”- ■’ .’ і V-: * ■*», 9 789665 045441 ББК63.3(4УКР)6-4 … В., Биструхін Г.С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА. 1920-1945. – К.: Генеза … документів ОУН та УПА, радянських і польських спецслужб, компартії більшовиків розглядається розвідувальна, контррозвідувальна, диверсійно-терористична діяльність … таємний фронт національно-визвольних змагань і буде цікава не тільки для професійних істориків та військових, а … контексті адекватної протидії найгіршим проявам і репресивним заходам комуністичного режиму в Україні. Оцінки їхньої діяльності набули …

Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА. 1920-1945. Київ, 2006

2.

… об’єднаної демократичної Європи. Багатий і оригінальний конкретноісторичний матеріал, який проаналізовано й узагальнено у книзі, дає … уявлення про складність європейських процесів і, водночас, відчути їх людський вимір, їх живий, творчий зміст. Книга … доктор історичних наук, професор, Б. І. Гуменюк, доктор історичних наук, професор, Л. О. Зашкільняк, доктор історичних … єри, формуватиме єдину зовнішню політику і матиме об’єднані збройні сили. Водночас лунали і абсолютно відмінні думки, наприклад такі, що об’єднана Європа включатиме і СРСР, і, контрідея — єдина Європа обмежиться тільки Францією та сусідніми з нею … засновників загальновідомого наукового журналу «Анали» і відповідної історичної школи Люсьєн Февр у переможний і багато в чому рубіжний для людства 1945 рік сформулював відомим …

Віднянський С. В., Мартинов А. Ю. Об’єднана Європа. Від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу. Київ, 2009

3.

… ОСІІА ВЕV0^IШ’ЗIIN0I ВОЗЇ і І І І І І І – _ Олекса Буркатович УКРАЇНСЬКА ІДЕОЛЬО ҐІЯ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ ■ш Віден … Східної Галичини 1918—1919, часть І. 8°, от, 100, Відень 1919. Також в іінших мовах … II. Зладили: Др. М. Лозинський і проф. П. Карманський. Відень 1921 стор. 244, 8«. Ціна 800 … Рік на Великій Україні, Спомин і з української рііволюції. Відень 1920. ст. 342, 16°. Ціні … Аппа НеІІег 1922. ииі ;0 } • І ;■ ^О’іг^ія’) Вступ. Пробуджений до життя у світовій …

Бурнатович О. Українська ідеологія революційної доби. Львів – Відень, 1922

4.

… упадку Москви, а з тим і можливість розпаду СССР, дала при від відкликатися до старих патріотич … неросійських Haцio Ff” – льних ідей і перемінювання “жите лів” підбитих країн на яничар, помаr чів і активних визнавців т. зв. “шир ших ідей”, ідей спільних з … ще знищування нэ.ціональної ідеї і вихолощування, Bcero, що бу:rо H ціанальне по змісту, а … форМі, .Офl ційно проводилося ВО і ‘я lН’l’ернаЦlOна- лі зації народів. ІдеолоrlЧНИМ обrрунту: ванням … е “пережит о “, що щ::и пізнюе поступ у напр.ЯМl lНTepHa lO- HaJlЬHOrO злиття HapoдLВ …

Бусел (Київський) Я. Совєтський патріотизм. 1948

5.

C’f. , .,. ‘” ;ф….. “”,. ‘! ” Wff ‘ ” і,’, , ‘,”*,” , , ,:’1(1 1 rеоРrїй Б’улдшев уI рАїнсы ийй НА … РОД У све>”lХ леrеНДАХ, і>еліrійних поrЛЯДАХ ТА віі>УВАННЯХ KOCMOrOH ічн і укі>Аїнсы іi НАРодні поrляди ТА Віі>УВАННЯ Київ Фірма … раїнський народ у своїх леrендах і реліrійних поrлядах та віруваннях” , але автор встиr написати й випу … рідкість, бо не знайти її і у великих бібліотеках. Так само дослідник і читач марно шукав би по енциклопедіях та довідниках хоч якихось … літературній енциклопедії”, хоч він був і літературознавцем, ні в інших довідкових виданнях. Збереrлася, правда, рукопис- на …

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування. Київ, 1992

6.

… 152 7.2. Символіка жестів і поз 162 7.3. Зооморфні образи 187 7.3.1 … чітко усвідомлювати межі можливих реконструкцій і визначити методи дослідження та їх спроможність досягти поставленої мети. Сама … використання з цією метою ретроспективного і порівняльно-типологічного методів. Зрозуміло, що здебільшого така реконструкція має характер … Копаков Е.М. Религиозные представления и археологические данные // Религиозные представления в первобытном обществе. – Тезисы докл. – М … класичною освітою К.В. Болсуновський, І.О. Лінниченко, Л.Є. Чикаленко приділяли увагу орнаментації посуду і визначенню семантики певних сюжетів. У праці про знаки на трипільському …

Бурдо Н. Сакральний світ Трипільської цивілізації. Київ, 2005

7.

Чг 8 ІЛ І. гель ЛІ Куш. з ^^і^сищ і Марко. РТ 2603 и8М319 1921 с. 1 КОВАКТЗ ИТ 4ИП1НИ … 2. “5^ ^ільгельм Буш. Максим і Марко або яка кара постигла двох збиточників, На українську мову … й пера нале- жать: >Максим і Марко*, >Лови на лиса*, >Ворон£<, >Юіьпя<, >Боротьба когутів*, >Діоґен і два збиточ- ники з Коринту* та багато инших, дуже весе.іих і смішних пригод, яких героями є переважно дїти. Твори Буша, з … на його твори Іван Франко і він навіть пере- лицював кііька його смішних оповідань (*,Іовп на … найкраспіпй твір В. Буша, „Максшіа і Маркам, що його маєте в руках. У 95 образках представлені …

Буш В. Максим і Марко. Львів, 1921

8.

… не буває марною. Пройшли роки, і на руїнах тоталітаризму постала незалежна демократична Україна. Сьогодні настав час … правду про Українську Повстанську Армію і передати її нащадкам як заповіт служіння Батьківщині. Тому я вважаю … проводить Служба безпеки України. Переконливим і промовистим джерелом об’єктивної інформації про УПА є фотографії. Певен … 1991 року цього вдалося досягнути, і на карті світу постала нова держава. Проте й через роки … Досі чи не найбільше суперечок і в Україні, і поза її межами викликає період збройної боротьби під керівництвом Організації …

В’ятович В., Грицьків Р., Дерев’яний І. та ін. Українська Повстанська Армія – історія нескорених. Львів, 2008

9.

… Г.С. Биструхін Цґг*Пїш*і Дмитро ВолерійовИ1 іершим в гкраїні став доктором історичних наук пеціальжстю … СРСР та Укроти, Майстер спорт; ,і боксд Ний пояс — НІ Дан з контактного карате т< руколВ … 966704869-1 Т799667 04В692 ■ і і Двобій без компромісів НКДБ — Народний комісаріат державної безпеки НФВПВ — Народний … роль у боротьбі за незалежність І територіальну цілісність українських земель. Наукове дослідження минулого розвідки та контррозвідки … спеціальні підрозділи національно-визвольних рухів і політичних організацій, вістря дій яких спрямовувалось на оперативне забезпечення боротьби …

Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. Двобій без компромісів. Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій

10.

… у функціонуванні економіки, досліджено станоилептія і роівитш” бюджетної’ системи держави, ії складові елементи, принципи побудови. Розкрито … й прогнозуванню бюджету, ор­ ганізації і контролю за його виконанням. Кожен розділ посібника супро воджу гп … знання з питань бюджеіних відносин. і* 1 .1″. Старостепко, ІО. В Булгаков, 2006 -Г Центр навчальної … в авторській редакції Коректор.’! О. І‘ороіснко Дгиаіін обкладинки Б. В. Бирисое Верстка О. В. Бабич … №’А’.С!_ІІ_.СОМ І.’А СВІДОЦТВО ДК №2458 від 30 03 2006 ІЗілдруковаїю …

Бюджетна система. Навч. посібник. Старостенко Г. Г., Булгаков Ю. В. Київ, 2006

11.

… 144 с., іл. Питання місця і ролі Організації Українських Націоналістів в українському визвольному русі досі залишається … побутують як в історіографії, так і в суспільній свідомості. ISBN 966-8461-32-0 © В … ЛІТЕРАТУРИ …..103 ДОДАТКИ УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ І ЖИДІВСТВО …..115 ЄВРЕЇ — ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ …..130 СТАВЛЕННЯ ОУН ДО ЄВРЕЇВ … багато. Очевидно, саме цей факт і зумовив особливий характер пропонованої роботи. Автор поставив собі за мету … 3 Дашкевич Я. Україна вчора і нині. Нариси, виступи, есе. – Київ, 1993. – С. 136. 5 СТАВЛЕННЯ …

В’ятович В. Ставлення ОУН до євреїв. Формування позиції на тлі катастрофи. Львів, 2006

12.

… brody.qxd — БРОДИ Збірник статей і нарисів за редакцією Олега Лисяка, доповнене Дрогобич–Львів Видавнича фірма … за виданнями: „Броди“. Збірник статей і нарисів за редакцією О. Лисяка.– Мюнхен: Видання Братства кол. Вояків … Йорк: Видання Братства кол. Вояків Ії Української Дивізії Української Національної Армії, 1974, матеріалами з сайтів в … cjb.net. Авторами статей, нарисів і спогадів є голова Військової Управи проф. В. Кубійович, генерал-хорунжий … щиру подяку всім жертводавцям Америки і Канади, які найбільше спричинилися до виходу у світ цієї книги …

Броди. Збірник статей і нарисів за ред. О. Лисяка. Дрогобич, 2003

13.

… в якій ви­ світлюється життєвий і творчий шлях М. К. Зерова — видатного поета, перекладача, критика і літературознавця, несправедливо репресованого в період культу особи. Рецензент Г. П … Вони йшли до нас довго і трудно — крізь фаль­ сифікації, недоброзичливу упередженість або й просто замовчування … Хмарі, Освальду Бургардту. Ці письменники і представляють внутрішньо спо­ ріднену групу, що їй було накинуто назву … радянського письменства був розгалу­ женим і потужним. Вивченням цього питання на­ лежить зайнятися дослідникам. Нині ж … цькуванням, яко­ го зазнавали він і його друзі, критики-ортодокси злісно витлумачили як приховувану опозиційність «неокласиків …

Брюховецький В. С. Микола Зеров. Літературно-критичний нарис. Київ, 1990

14.

… Pilot 2.6.95. БУАЛО І ЙОГО «М И С Т Е Ц Т В О П О ЕТИ … століття пережив свою історичну епоху і літературну практику, яка його породила. Минав час, змінювалися художні погляди … на основі революційної теорії марксизму і досягнень реалістичного мистецтва. Тимчасом доля «Мистецтва поетичного» була складною. Навіть … одні сучасники бачили непорушні норми і закони художньої творчості, а інші, навпаки, висміювали і принижували автора та його твір. Нищівній критиці піддавали «Мистецтво поетичне … користувався б такою широкою популярністю і впливом, як поема Буало. Суперечливі і цілком протилежні оцінки літературно-естетичної системи Буало, звичайно, відбивають боротьбу протилежних тенденцій і напрямів у різні літературні епохи. Водночас сучасний читач не обійде увагою і ті дійсні кричущі 7 This document is created with trial …

Буало Нікола. Мистецтво поетичне. Київ, 1967

15.

… ряду ” ‘ .. .,AIlJllrER ABY 01 у і‘. ….. ТНЕ:.рВI1Сt.A./fIA110N ОЕ . .., ‘І : иКВ”IІI’IІ, .. .” · ….. …:і,!D IЩЕIiСf:. . ; . .. f1; ” ,…. · 22 СIЧНSt 1 .IiAI! ‘ “.,. .. T , . ,,« . .’. It)L … що боролись за Український Народ і йоrо Церкву й заrинули або були замучені вдавнину, а тепер … ювілею. Наприклад, з ці- €Ї наrоди можна було б видати якусь велику HaYKO ву працю … тему віднов- лення Української Держави і “ії збройної боротьби та дип оматичних змаrань за існування в … напи- сано досить баrато книжок і статтей. Серед них чи мало уваrи Пlрисвячено обвнуваченню уряду Укра …

Брик О. Тернистий шлях Українського Уряду (1918 – 1921). Вінніпеґ, 1969

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: