ОСНОВНІ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ (словник-довідник філолога)

Транслітерація – передача тексту й окремих слів, які записані однією графічною системою, засобами іншої графічної системи, тобто передача однієї писемності літерами іншої. Транслітерація орієнтується не на якусь мову, а на певну графічну систему, допускає введення окремих літер і діакритичних знаків.

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ «РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІ МОВИ В СУЧАСНОМУ МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

Серед найбільш частих способів перекладу термінологічних новоутворень відмічаємо наступні: спосіб підбору еквівалентів, калькування, транскрипція/транслітерація, конкретизація, генералізація, функціональні заміни, а також комбінації. Транскрипція/ транслітерація (26%) –