Архітектура і операційні середовища комп’ютерних систем

Побудову ЦС схематично можна подати у вигляді наступних шарів: Застосуван- ня … текстовий редактор Облік системних ресурсів Підсистеми середовище програмування СУБД Утіліти Компіля- тор інтерпритатор команд бібліотеки Системні сервіси файлова система…

А.М. Білан, В.Г. Гетта – МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БУДОВИ АВТОМОБІЛЯ

Вивчаючи текстовий матеріал, перед учнями ставляться завдання, які полягають: у знаходженні відповідей на поставлені вчителем запитання; у стислому конспектуванні; у заповненні заздалегідь підготовлених таблиць; у створенні єдиної логічної структури, схеми матеріалу, що вивчається.

ОСНОВНІ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ (словник-довідник філолога)

Імпліцитний – неявний, прихований, словесно не виражений, підтекстовий; такий, що може бути виражений тільки через зв’язки з іншими об’єктами чи процесами. Лінгвістика тексту спирається на текстовий аналіз.