КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ – ПОСТАНОВА – Деякі питання оренди державного та комунального майна

Порядок включення об’єкта оренди до Переліку відповідного типу 14. Потенційний орендар, зацікавлений в отриманні майна в оренду, через електронну торгову систему звертається до орендодавця із заявою про включення такого майна до Переліку відповідного типу.

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

У разі включення виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до по- переднього списку виборців у графі «Примітки» навпроти його прізвища робить- ся відмітка про це. Повідомлення виборців про включення до попередніх списків вибор- ців на звичайних виборчих дільницях 1.

Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія. Вибрані лекції

Цитоплазма оточена цитоплазматичною мембраною, в якій знаходяться клітинні органели — нуклеоїд, рибосоми, мезосоми, включення. До складу клітин деяких бактерій входять кристалоподібні включення білкової природи, які містяться у клітині поряд зі спорою, тому їх звуть також параспоральними.

А.М. Білан, В.Г. Гетта – МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БУДОВИ АВТОМОБІЛЯ

Звертається увага, що електронний блок керування двигуном обробляє сигнали вхідних датчиків і формує керуючі впливи на запальник, який являє собою електронну плату, що забезпечує включення і виключення запалювання. Система активується включенням відповідної клавіші на приладовій панелі.

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

В останньому випадку, хоч він є вражаючим проявом лібералізму, включення в списки виборців залежить від ухвали суду, що змушений проводити засідання в день виборів, внаслідок чого така про- цедура не відповідає організаційним потребам, що лежать в основі функціо- нування будь-якої демократії.

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

При цьому, офіційне оприлюднення законів здійснюється лише після включення їх до Єдиного державного реєстру нормативних актів та із зазначенням присвоєного їм реєстраційного коду, яке здійснюється Міністерством юстиції України. Включення її як обтяжуючої пояснюється наступним.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Матюшкіна обґрунтовано необхідність включення проблемних методів навчання в усі види навчальної роботи студентів, науковцем уведено в психологію та педагогіку поняття діалогічного спілкування, яке досить повно і адекватно передає суть процесів спільної діяльності викладача й студента, їх взаємної активності [246, с.

Імматрикулювання

імматрикулюва́ння – іменник середнього роду (включення до списків) відмінок однина множина називний імматрикулюва́ння родовий імматрикулюва́ння давальний імматрикулюва́нню знахідний імматрикулюва́ння орудний імматрикулюва́нням місцевий на/в імматрикулюва́нні, імматрикулюва́нню кличний імматрикулюва́ння*