Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

Під засобами вчинення злочину слід розуміти предмети матеріального світу, які застосовуються при вчиненні злочину. Знаряддя вчинення злочину — це предмети, призначені для безпосереднього виконання дій, що утворюють об’єктивну сторону складу закінченого злочину, наприклад: зброя, відмички тощо.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Усі сторони цілісного світогляду особистості, відображаючи реальний взаємозв’язок явищ об’єктивного світу, знаходяться в єдності, і в предметному навчанні мусять бути забезпечені тісні міжпредметні зв’язки, що розкривають взаємозумовленість науки про природу, суспільство і мислення людини.

СОЦІОЛОГІЯ – Загальний курс

ISВN 966-8019-33-4 У підручнику розглядаються актуальні проблеми теорії та історії соціології, зокрема, визначається сутність соціологічної науки, її об’єкт, предмет, структура і функції. Предмет соціологічної науки 15 1.4. Соціологія сім’ї як наука: об’єкт, предмет, сутність та основні категорії… 211 11.2.

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ДИДАКТИЧНИХ ЗНАНЬ – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Ці знання йому допомагають цілеспрямовано впливати на свідомість, емоційно-почуттєву, вольову і пізнавальну сферу особистості військовослужбовця, які є предметом виховного впливу військового педагога. Існують також і певні труднощі під час визначення предмета військової дидактики.

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ – Навчальний посібник

Методика розробляє ефективні способи викладання конкретних предметів. Йдеться про знання предмета, який він викладає, знання засобів педагогічної комунікації, психологічних особливостей студентів і особливостей власної особистості та діяльності. окреслювати предмет кінчиком указки слід неквапно, 2-3 рази впродовж кількох секунд.

ЦИКЛ УРОКІВ: ПРОСТІР БЕЗПЕКИ

ЦИКЛ УРОКІВ: ПРОСТІР БЕЗПЕКИ Тема «Уникнення ураження різними вибухонебезпечними предметами» Мета: виховна – виховання почуття відповідальності за своє життя та життя інших людей, формування у дітей пильності та спостережливості до предметів, що їх оточують: на вулиці, в транспорті, в приміщеннях.

ОСНОВНІ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ (словник-довідник філолога)

Тема (предмет повідомлення) містить відому для мовця інформацію в певній ситуації і служить відправним пунктом висловлювання. Крищенко); Прикметник називає ознаку предмета і відповідає на питанння який? Естетичне почуття – психічна здатність людини сприймати предмети і явища об’єктивного світу з погляду їх краси.