НАУКОВІ СТУДІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ – ЗБІРНИК СТАТЕЙ

Дмитренко виділяє суто процесуальний аспект саморозвитку особистості, що передбачає осмислення її мотивації через взаємозв’язки між різними спонуками, зонами конфліктів і криз – усього, що формує смисложиттєві вибори особистості та її саморозвиток .

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ – Навчальний посібник

Рефлексивні здібності викладача (здатність аналізувати власний психічний стан) забезпечують осмислення ним передумов, закономірностей і механізмів власної діяльності, соціального та індивідуального способу існування, самоаналіз. Це також і самоаналіз, осмислення механізмів власної діяльності (“Що зі мною відбувається?”).

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ДИДАКТИЧНИХ ЗНАНЬ – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Знання і осмислення основних компонентів військово-дидактичного процесу дозволяють офіцеру, як педагога, глибше зрозуміти сутнісну характеристику навчання як педагогічного процесу і науково обгрунтувати підходи до його практичного здійснення. Пізнати суттєве, необхідне та істинне можна тільки за допомогою осмислення.

ДИСЕРТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ОСМИСЛЕННЯ РОЛІ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ, ДЕРЖАВИ І ПРАВА У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 207 4.1. Цим зумовлена актуальність цілісного філософсько- правового осмислення феномена інформаційного суспільства в умовах українського соціуму.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Він має високий рівень рефлексії, але часто зводиться до механіцизму і структуралізму, що наближений до методологічного осмислення наукової педагогічної діяльності, розвивається у рамках філософії освіти [202, с. Од – орієнтовні дії: осмислення проблеми, умов завдання, вибір способів діяльності.

ОСНОВНІ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ (словник-довідник філолога)

Кожна словникова стаття містить тлумачення терміна, його лінгвостилістичну характеристикуу певному обсязі задля осмислення й засвоєнняконкретної дефініції.Словниковий покажчик налічує702термінологічні одиниці.

СОЦІОЛОГІЯ – Загальний курс

Механізм соціальної взаємодії Слід також усвідомити, що механізм взаємодії індивіда з іншими індивідами і соціальним оточенням в цілому визначає “відбиття” соціальних норм і цінностей крізь свідомість індивіда і його реальні дії на основі осмислення цих норм і цінностей.

Актуальні питання сучасної педагогіки

Дидактичні ігри на уроках математики можна використовувати для ознайомлення дітей з новим матеріалом, його закріплення, повторення раніше вивченого, для повнішого і глибшого осмислення та засвоєння набутих знань.

Іван Драч – Григорій Сковорода

Пройшов ці етапи осмислення ролі зображень і Сковорода. Перед нами завершена картина механістичної побудови світу на всіх рівнях філософського осмислення буття.