Розумовські зустрічі: збірник наукових праць

в Батурині на базі комплексу пам‟яток культурної спадщини та природи, пов‟язаних з історією українського козацтва доби Гетьманщини, з метою здійснення їх комплексного наукового дослідження та охорони було створено Державний історикокультурний заповідник «Гетьманська столиця» (2007 р.

ДМИТРО БАГАЛІЙ – Історія Слобідської України

Грушевський виходив з необхідності утворення історико-філософського підґрунтя для вивчення історичного процесу. Недарма він вважав себе «істориком-соціологом». український громадський і культурний діяч, збирач і власник великої колекції старожитностів і рукописів з історії України, яку він подарував Чернігівському земству.

ШТЕПА Павло – Московство

Культурний розвиток неможливий без виробленої власної мови. Ленін, але ваша Українська Центральна Рада на чолі з вашим українським істориком М. Підкреслюємо «істориком», бо ж історики знають ХТО збудував московську імперію. А серед них були видання ХІ–ХІІ–ХІІІ–ХІV століть, що їх кожний культурний народ оберігає як святині.

НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНИ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ ХVІІІ ст.

…українства, бо освіченість тягла за собою автоматичне переміщення людини в польський культурний світ. Вказані протиріччя ми й спробуємо простежити в даному параграфі, спершу коротко відтворивши історико-політичне тло, на якому вони співдіяли.

Давня історія України в контексті світової цивілізації

Історико-хронологічні межі давньої України. Історико-географічні зв’язки Шу-Нун. Гіперборея: історико-географічне підґрунтя легенди. “Укладаючи словник, автор виходив із погляду на слов’ян як мовно-культурний синтез трипільців та індоєвропейців. Букаловим та істориком О.

СОЦІОЛОГІЯ – Загальний курс

В той же час абсолютизація самодостатності етносу — інший погляд, що поділяє соціально-економічний та історикокультурний аспекти в процесі розвитку людства.

ПАЛЕОКОНТАКТ: МІФИ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? Іван Мозговий

Саме з цього моменту на Землі різко прискорився культурний прогрес. започаткував себе культурний занепад майя, який в окремих регіонах затягнувся досить надовго. Земля як одухотворена істота: історико-філософський зріз до проблеми / І.