Й

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

й1 – сполучник
незмінювана словникова одиниця


Приклади з літератури1.

… T◄1A╪ 1╥∙й┴■Ga┬↨X^!╜▓ЕзСе1г■1; ▲■▲ …

Буц Б. Д., Приходько В. Є., Ткачов Ю. В. Розрахунок режимів різання металів. Навч. посіб. Дніпропетровськ, 2005

2.

… двох весе^шх пустїїв, Максима й Марка, тай зілюстрував їх жартливими образочками, які в ми- стецтві … До найкрасших творів його олівця й пера нале- жать: >Максим і Марко*, >Лови на лиса*, >Ворон … кілько болю! Ось так то й Максим та ^іГарко Замість вчить ся — збиткували, Насміх алл ся … Великдень на крашанки, А то й Жпдови продати, Чи за голку проміняти. Часом знов, не всеж … Край хатини у Горппнк Вклали й драла через тини. Півень вздрів і зараз піе, Кури вчули …

Буш В. Максим і Марко. Львів, 1921

3.

… патріотизм російської iM перії відзискуе й утверджуе у трохи зміненій формі свое давне право rpo мадянства … проводиться ще більш не- терпляче й настирливо, але під іншим, неш)икритим вже rаслом: державно-по … обо в’язком любити, боронити й активно ве- личати спільну для них імперію. На них покладено ще й окремий обов’ язок ша ни, подиву і вдяки до “найбільш … підкорені НlрОДИ, Ha віть подекуди й чужий пролетаріят дa леких країн, і перетворити їх у споений … не лиш для російськоrо, але й для всіх друrих народів про меншевартість останніх і про конечність їх оріентації на співпрацю й допомоrу “досконалішо ro”, більшоrо, і “здібнішоrо” в соціяліс тичному будівництві …

Бусел (Київський) Я. Совєтський патріотизм. 1948

4.

… археологічні джерела, бо вони ще й дуже фрагментарно подають минуле. Отже, на основі археологічних артефактів можна … янські реалії та міфологію Рігведи й Авести для розуміння трипільських зображень. Головним методологічним положенням Б.О … давнього землеробського населення Європи, зокрема й трипільської культури, як до невербальних священних текстів7. Тема дослідження сакрального … неповторність кожного давнього суспільства, зокрема й тих, що базуються на однакових матеріальних, технічних і економічних підвалинах … шляхом впливати на навколишнє середовище й керувати надприродними силами2. Соціологи та історики релігії визначають феномен релігії …

Бурдо Н. Сакральний світ Трипільської цивілізації. Київ, 2005

5.

… кор. 5. С. Р.: Галичина й нові держави Европи. Віден>, 1921, стор. 32, 16^. Ціна 50 … формі вдержати хоч якунебудь владу й заховати впливи, то головно завдяки сій ідеї активної бо- ротьби … сторону Варшави, а похід Пілсудского й за- няттє Галичини Поляками погребали союз України з Польщею. Решту … учитися. Тільки провокаційна „Україна” Грекова й безадресний уряд у Тарнові чи не в Тарнові, а десь … ні Москва. Побиті „цудом Вісли” й хо- робрістю люблинських жертв петлюрівської армії, а всім світом і …

Бурнатович О. Українська ідеологія революційної доби. Львів – Відень, 1922

6.

… увагу надано бюджетному процесу, плануванню й прогнозуванню бюджету, ор­ ганізації і контролю за його виконанням. Кожен … Ж А В Н И Й Б Ю Д Ж Е Г ЯК СКЛАДОВА Ф І … зовнішніх зобов’язань України. Негативні й позитивні аспекти зовнішніх запозичень, передумови, необхідні для ефективного використання зовнішніх … до найгостріших як в економічному й соціаль­ ному, так І в політичному контексті. Бюджет та бюджет … соціальні, політичні проблеми життя суспільства й людини. Бюджет як державний інститут складався в процесі тривалої еволюції …

Бюджетна система. Навч. посібник. Старостенко Г. Г., Булгаков Ю. В. Київ, 2006

7.

… професійних істориків та військових, а й для всіх, хто цікавиться потаємними сторінками минулого України. ББК 63 … буття українців у XX ст. й пошук парадигми їхнього суспільно-політичного розвитку на зламі тисячоліть. Історію … докладають зусиль для досягнення злагоди й примирення У суспільстві, формування позиції уряду стосовно оцінки діяльності ОУН … не лише документально підтверджену, а й повну «інформацію до роздумів», можливість Д. ВЄДЄНЄЄВ, Г. БИСТРУХШ. Меч … і тризуб формувати власні думки й оцінювати на основі справді всебічного неупередженого бачення болючі проблеми минувшини …

Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА. 1920-1945. Київ, 2006

8.

… оригінальний конкретноісторичний матеріал, який проаналізовано й узагальнено у книзі, дає змогу читачеві більш глибоко зрозуміти основні … подана на загальному тлі історичного й геополітичного розвитку Європи впродовж новітньої історії, дозволяє отримати адекватне уявлення … миру» та інших творах передбачив й філософські обґрунтував «космополітичну» ідею майбутнього тісного «союзу держав». Втім у … розвитку націоналізму та національних воєн й революцій в Європі, ідеї міжнародних союзів та міждержавних об’єднань … в тій ситуації може міркувати й діяти, і ніхто інший не зможе зробити більше [3, с …

Віднянський С. В., Мартинов А. Ю. Об’єднана Європа. Від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу. Київ, 2009

9.

… академії С^Дсраши. Биструхін Генй8&!й Степанович. . Закінчив Харківський державний педагогічний інсти іа Національну академію СБ … Україні зумовлює неодмінну потребу ґрунтовно й усебічно дослідити актуальні проблеми вітчизняної політичної та державно—правової історії … розбудові інститутів державного механізму, зокрема й спеціальні служби, що були складником різноманітних історичних форм державності в … український народ був позбавлений суверенітету й територіальної цілісності, що обумовило й специфіку минулого спеціальних служб. На території України діяли структури розвідки … Російської, Австро-Угорської імперій, Польщі Й інших), атакож спеціальні підрозділи національно-визвольних рухів і політичних організацій …

Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. Двобій без компромісів. Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій

10.

… захисті від справедливих, а часто й несправедливих закидів – то отримати від такого насильства над історичним матеріялом … міркуваннями, слід, проте, відзначити, що й постійне побутування в історичному дискурсі сфальшованих аргументів та зумисно сформованих … ЄВРЕЇВ на маловідомі, а то й узагалі невідомі джерела. Два найважливіших, на нашу думку, документи, що … режиму в працю дослідників помітні й зараз, на 15-му році існування незалежної української держави: над … минулого століття. Проте надалі публікуються й іншого типу праці, головним завданням яких є «викриття злочинної суті …

В’ятович В. Ставлення ОУН до євреїв. Формування позиції на тлі катастрофи. Львів, 2006

11.

… перемогою нашого народу, символом незламності й нескореності його духу. Українські повстанці, не маючи, здавалося б, жодних … її народу за незалежність. Найчіткіше й наймасовіше прагнення українців створити власну державу проявилося в ХХ столітті … світу постала нова держава. Проте й через роки після цієї події про героїчну боротьбу українців дуже … не тільки в світі, але й у межах самої України. Наслідки колоніальних часів досі тяжіють над … не тільки старше покоління, а й молодь завзято співає повстанські пісні. Натомість на інших теренах України …

В’ятович В., Грицьків Р., Дерев’яний І. та ін. Українська Повстанська Армія – історія нескорених. Львів, 2008

12.

… кодифікації цивільного законодавства України, а й сучасного розвитку всієї законодавчої сфери. Підручник створений відповідно до нової … всебічно і повно висвітлює предмет й інструментарій для пізнання дисципліни «Цивільне право України». Авторський колектив прагнув … томах повною мірою відповідає програмі й робочому плану викладання цієї дисципліни кафедрою цивільного права НЮАУ ім … у співавторстві з Пучковською І. Й.); гл. 42, гл. 53; Замуравкіна P. M., асистент – гл. 41 … Сиротенко С. Є.); Пучковська І. Й., кандидат юридичних наук, доцент – гл. 32 (§ 6) (у співавторстві з …

Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та ін. Цивільне право України. Підручник. Т.2. Київ, 2004

13.

… 1, § 3-4); Пучковська І. Й., кандидат юридичних наук, доцент – гл. 13 (§ 3, § 4); Сібільов М … є формування нових галузей, підгалузей й інститутів права та законодавства і поступове відмирання деяких «старих» галузей2 … якого приватного власника вихідні принципи й інститути торговельного права зливаються із загальними принципами цивільного права. Опинившись … для регулювання у тому числі й відповідних торговельних відносин. Єдиний Цивільний кодекс прийнятий у 1942 р … і майнові, у тому числі й ті, що виникають у процесі підприємницької ДІЯЛЬНОСТІ. Цивільне право як …

Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та ін. Цивільне право України. Підручник. Т.1. Київ, 2004

14.

й.44 ЮЛЇЯН БОРАЧОК. ДИМИТРИЙ Образ драматичний в 5 діях зі … наука всім відкриває Щасте вічне й радість, що не зникає. Юліянна. Анї малїє, — анї не заводить … знайду сили Зробить житє сумне й серце зболіле Кращим… Ірена Нещасна! Доповім ясно, — хотїлась сказати, — 7 … Рошана. (зриваєсь). Мовчи, — хоч вгадалась — [й з вами пращаюсь (відходить). Юлінна. Що єй стало ся? Ірена … бо так як він кохає Й на слово твоє давно чекає, Недивноби, — щоб не образив ся …

Борачок Ю. Димитрий. Львів, 1914

15.

… Український Народ і йоrо Церкву й заrинули або були замучені вдавнину, а тепер замучені кровожадною Чека … ів; ще не охоlлоши ПРИСТlрасті й тодішні rрупово по\пітичні порахунки; ще не висохла “фар ба … ен уряд без зовнішньої мілітарної й дитІОмаТИЧНОl допомоrи, яку, наприклад, мала ПО,1lьща з боку Антанти, а [o ловно Франції й Америки. Але якщо б Польща була в тодішнь,ому ПОillоженні … держав Антанти жодно мі\ffiітарної й дипломатичної допомоrи. Історія свідчить, що коли дана людина € пере … як TBepe зо, як реалістично й об’€ктивно оцшював був С. Петлюру [ен. Капустянський (.який …

Брик О. Тернистий шлях Українського Уряду (1918 – 1921). Вінніпеґ, 1969

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: