Ф’Ю

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

ф’ю – вигук
незмінювана словникова одиниця


Приклади з літератури1.


Свинтонюк І. У., Томусяк Т. Л., Ахтемійчук Ю. Т., Фудорук О. С. Оперативна урологія. Київ, 2002

2.


Савельев В. Ф. 300 советов виноградарю-любителю. Донецк, 1975

3.

ВОЛОДИМИР СІЧИНСЬКИЙ ІВАН МАЗЕПА ЛЮДИНА І МЕЦЕНАТ ФИЛАДЕЛФІЯ 1951 ofi CAfJP 7u- ВОЛОДИМИР СІЧИНСЬКИй ІВАН МАЗЕПА ЛЮДИНА І МЕЦЕНАТ Дар Читальні “ПРОСВІТ А” Вінніпеr, Канада ФИЛАДЕЛФІЯ 1951 Проект зі збереження спадщини української еміrрації 3 иш/,оди lОвutею чверrп’Ь тиСJiчеліmmл свіrплої доби діJiЛ1J}юсmи ІВАНА МАЗЕПИ велиlСО’l.,О меи;еllаmа Уlсраїисисої КУЛ1Jmури Накладом Видавництва “Америка” Printed Ьу “AMERICA”, 817 N. l<‘ranklin S ., Ph:l”delphia 3, P:t. .). І’о.[овніші (іудови, фУlцанії

Січинський В. Іван Мазепа. Людина і меценат. Філадельфія, 1951

4.

Title: vip.indd Creator: Adobe InDesign CS (3.0) Producer: Adobe PDF Library 6.0 — Національна академія наук України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса В.Ф. Солдатенко ВИННИЧЕНКО І ПЕТЛЮРА ПОЛІТИЧНІ ПОРТРЕТИ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ Київ – 2007 ББК 63.3(4Укр)6-8 УДК 94(477)“19” С60 Солдатенко В.Ф. С60 Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби. – К., Світогляд, 2007. – 621 с + ілюстрації 16 с ISBN 978-966-8837-17

Солдатенко В. Ф. Винниченко і Петлюра. Політичні портрети революційної доби. Київ, 2007

5.

ЗМІСТ www.PHILka.RU === МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ СЛОВ’ЯНСЬКІ ВІРУВАННЯ Писемні джерела до вивчення курсу «Релігієзнавство» для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання Суми Видавництво СумДУ 2009 Слов’янські вірування. Писемні джерела до вивчення курсу «Релігієзнавство» для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання / Укладач В.О. Артюх. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 126 с. Кафедра філософії ЗМІСТ С. Передмова…..……………..….5 Релігійні вірування давніх слов’ян…………….…………….7 ДЖЕРЕЛА ТА

Слов’янські вірування. Писемні джерела до вивчення курсу _Релігієзнавство_ для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання. Укладач В.О. Артюх. Суми, 2009

6.

N. ся сл слГ Зепепко, Ііукіїаііо ■^/”аз/І’олгусЬ Р’іего -егІуоре-ЬІіие л. в^- ■?» ♦■»- ‘^у – ье^^ ^^а^:^ 1 •чпг ь^/7 “‘”;Ь< ‘^’^^ ч ■ї. Р* V ^<і 1 /.:• ”^{у^^^ и««,-^и **^»і;.. ЗИДРУіїОВАНО В ДРУКАРНІ „ДРУКАі^Ь ПОЛЬ- сьчу^й- в кількости тисяча п ятьдесят примірників. обкладинка. титульна ст9- р’нкй і рисунок ..пьєро мертвопетлює” роботи анатоля петрицькогс. в’-^даннє ■мистецько! групи ..шлямінго • у київ! року тисяча дев

Семенко М. Мертвопетлюю. Поезофіри. Еротези. Київ, 1919

7.

Author: vitz Creator: PScript5.dll Version 5.2 Producer: Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows) Title: Microsoft Word – Land_Market_Fin0 — Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки Програми розвитку ООН за підтримки Європейського Союзу ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ Київ-2007 Аналіз та рекомендації, представлені в цьому посібнику, не обов’язково співпадають з точкою зору Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй. Цей посібник є продуктом колективної роботи групи провідних фахівців

Проблеми становлення та функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. Артюшин В. І., Кобець М. І., Пугачов М. І. Київ, 2007

8.

Author: 1 Creator: PScript5.dll Version 5.2.2 Producer: Acrobat Distiller 7.0 (Windows) Title: 14-18.indd — УДК 32-027.21+93/94 ББК 66.0:63.3(2)(4УКР) П50 Редакційна колегія: В. М. Литвин, головний редактор; В. А. Смолій, відповідальний редактор частини І; Ю. А. Левенець, відповідальний редактор частини ІІ; С. В. Кульчицький, О. С. Онищенко, Ю. С. Шемшученко. Авторський колектив: О. Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюк, С

Політична система для України – історичний досвід і виклики сучасності. Гол. ред. В. М. Литвин. Авт. кол. О. Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюк та ін. Київ, 2008

9.

ПЕРША В УКРАЇНІ КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (1960 рік) 50– РОКІВ КАФЕДРІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ НТУУ «КПІ» ПЕРША В УКРАЇНІ КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (1960 рік) Під редакцією проф. Широчина В.П., проф. Тарасенка В.П. Київ «Корнійчук» 2010 УДК 681.3.06 ББК 32.81 П26 П26 Перша в Україні кафедра обчислювальної техніки (1960 р.)/ Під ред. проф.Широчина В.П., проф. Тарасенка В.П.– К: «Корнійчук», 2010. – 110 с. ISBN 978-966-7599-65-8 Представлено

Перша в Україні кафедра обчислювальної техніки (1960 р.) Під ред. Широчина В. П., Тарасенка В. П. Київ, 2010

10.

Creator: Canon Producer: — iffi#TffРiГфe4A’ll”4У*( TOBAPистBO (зHAHHя> УкPAтHсЬKOI PсP сЕPlя2 сCBlToI.ЛЯ,{l, N9 t5 oлEг PoмAHчyк yлЬтИмAryм Xpoнiкa oднoгo кoнфл:кту, мiж Paднapкoмoм PPфсP i [eнтpaлЬнolo Paдoro |иIв t990 Б Б K 6 3. 3( 2 ”7 || . 2 P70 Oлer Кoсrянтинoвнч Poнaнrrук наPoдився t95.l poку. 3акiнчив ЛдлiiьoдвфнiвAoiзсвмиьтyккo.иipнйCс6длтaёуигprтакхути<тьвуio.Hнyxiизнлнedaipу-вскaиoхнтвeаPитахвiмдиieяднннааtсвyьIнкквиooaввIнioAaй-ppФnoмop6iпа?oY.нтлкПiя.apP, а.зlциaю|ссвптrreвтцeуiайл,ньнанryipксиoтсlвoioв-..дppoeаc… пopтахсiв,а такo,к кни)i(oк oпoвiдань кTaемниця л<oвтoiвалiзиn, кПp

Романчук О. К. Ультиматум. Хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РРФСР і Центральною Радою. Київ, 1990

11.


Романів О., Федущак І. Захдноукранська трагедя 1941. Львв – Нью-Йорк, 2002

12.

Creator: Canon Producer: — p0[[}tt{ct{c[R0ql|!flltfitl’ltlffionrfitrfiTilBilf[i0n8tTcHfntcflflvEflt4Hfi” ,,llponamapuu 6cer impaa, coeAuH+irfietb,t” 14r.. PflsnC ADrnoAPn rDofircu hIRYKPRP{I]T (3nolrcquful paeKox,,SYHgn”) I r o c v A A P C T B E Fr . l O E1 4 3 A A T E r i b e T t s 0 . Mocrea.’1920. ,31 COAEP}KAHi,’1E. r i l Qr arropa (‘mp: g l” Bcrynnexte, Ha4uonal6u-‘ cr,rli

Рафес М.Г. Два года революции на Украине

13.

Creator: Adobe InDesign CS4 (6.0) Producer: Adobe PDF Library 9.0 Title: Br4.indb — УДК 94 (477) «1917/1920» ББК 63.3 (4Укр.)6 С60 Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України (протокол № 4 від 29 вересня 2009 р.) Солдатенко В. Ф. С60 Україна в революційну добу: Іст. есе-хроніки. У 4-х т.: Т. ІV. Рік 1920. – К., Світогляд, 2010, – 442 с. ISBN

Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Іст. есе-хроніки. у 4 т. Т. IV. Рік 1920. Київ, 2010

14.

Creator: Canon Producer: — MAPTA TAPHABCbI{A yHPAiHCbHHAAqroHAflbHPEAB0’rOUrf B noE3ri 1 9 1 7- 1 9 67 (6i6niorpaQir) CJIABYTA r969 u – b ;:f ; YI{PAII{CbKA HAIIIOHAJIbHA PEBOJIIOUIfl B NOESN ,i ..2- (1917 – 1967) .-:) ”! Cir;raXena saus 6i6.niorpa$ir – qe lepma cupo6a oxorrru{ Troerlrtl- ni rropx, ulo ix reMoro e no4ii Ta JIroAIlrYnpa’rrcrxoi Haqionalrnoi Peno.nroqii 1917 – 1922 poxin. Crogu nxo4arb rBopa yxpaircrroro MoBoIo, !{a4pyKoBaHi s anrorori.sx ra oKpeMrD<B6iprax, tqo 3’ann

Тарнавська Марта. Украiнська нацiональна революцiя в поезii. 1917-1967. Бiблiографiя (Славута) (1969)

15.


Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу. Фещенко Ю. І., Мельник В. М. Київ, 2002

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: