ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ДИДАКТИЧНИХ ЗНАНЬ – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Мотиви навчально-пізнавальної діяльності у воїнів можуть бути різними. Змістом операційно-діяльнісного компоненту є організація практичної навчально-пізнавальної діяльності воїнів з опанування навчального матеріалу. Тому складовою частиною пізнавальної діяльності воїнів є запам’ятовування матеріалу, що вивчається.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

У результаті з’явилася нова класифікація методів, в основі якої лежить характер пізнавальної діяльності учнів: пояснювально-ілюстративний; репродуктивний; частково-пошуковий; проблемний виклад; дослідницький метод [222, с. Опис мети навчання і виховання як видів навчально-пізнавальної та професійної діяльності.

Актуальні питання сучасної педагогіки

Вони дають змогу розв’язувати освітні, виховні й розвивальні завдання уроку, забезпечувати активізацію пізнавальної діяльності школярів і є основою для розвитку їхніх пізнавальних інтересів. Активізація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках інформатики //

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ «РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІ МОВИ В СУЧАСНОМУ МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

Як результат, виражаємо набуті навики 82 ЗбірникматеріалівВсеукраїнської студентськоїнауково-практивноїконференції«Романо- геманськімовивсічасномуміжкультурномупросторі» 83 своєї пізнавальної діяльності за допомогою мови. Її правомірно розглядати як засіб залучення студентів до самостійної пізнавальної діяльності [1, с.

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ – Навчальний посібник

Потрапляючи до навчального закладу, молода людина різною мірою відчуває труднощі у встановленні стосунків, засвоєнні пізнавального, морального, естетичного досвіду й чекає від викладача на допомогу у самовизначенні. Запам’ятовування – основа накопичення, збереження й відтворення пізнавальної інформації і досвіду.

А.М. Білан, В.Г. Гетта – МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БУДОВИ АВТОМОБІЛЯ

Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні електронного обладнання сучасних автомобілів ……… У державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів зростає роль уміння отримувати інформацію з різних джерел, засвоювати, 9 поповнювати та оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної й творчої діяльності.