НАУКОВІ СТУДІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ – ЗБІРНИК СТАТЕЙ

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОЇ МОНОМІФОЛОГІЧНОЇ ІСТОРІЇ Г. Соціокультурний герой як персонаж культуральної історії (метатексту) структурує та артикулює традиційний досвід етносу. Соціокультурний образ сучасного українського героя : навч.-метод.

СОЦІОЛОГІЯ – Загальний курс

Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект). — Останнім часом дедалі більше заявляє про себе інформатика, що вивчає основи оволодіння мовними системами, без чого неможливий соціокультурний фактор освіти.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ Збірник наукових есе учасників наукового стажування

…підводячи підсумок, зазначимо, що історичними чинниками розвитку інституту академічної доброчесності є здатність людини до творчості, створенні нових знань та артефактів; соціокультурний феномен авторства у різних аспектах діяльності людини (філософській, науковій, мистецькій); необхідність ідентифікації авторства; виховання поважного…

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ «РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІ МОВИ В СУЧАСНОМУ МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

…виділяти в тексті експліцитно виражену соціальну оцінку; вилучати імпліцитно виражену соціальну оцінку; 4) лінгвокраїнознавчі вміння інтерпретаційного характеру створювати соціокультурний портрет англомовних народів і країн; порівнювати англомовну культуру з рідною.

ОСНОВНІ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ (словник-довідник філолога)

…епістолярного стилю певної епохи.Епістолярнийтекст характеризує багато чинників: узус (прийняте носіями мови вживання слів, словоформ, синтаксичних конструкцій); жанр листа, соціокультурний рівень співрозмовників, умови перебігу мовленнєвого акту; форма спілкування, що визначається мотивами комунікації; співвіднесеність комунікантів у часі…